Oczyszczanie spalin

W spalinach wylotowych z kotła zawierają się produkty spalania paliwa zanieczyszczające powietrze atmosferyczne. Są nimi: CO2, CO, SO2, NOx oraz popiół lotny. W celu ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń wraz ze spalinami do atmosfery stosowane są różne przedsięwzięcia.  Do wtórnych metod ograniczenia emisji produktów spalania zalicza  się: odpylanie, odsiarczanie i odazotowanie spalin.

Dopuszczalne w Polsce do wprowadzenia do powietrza atmosferycznego stężenia dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOx przeliczone na dwutlenek azotu NO2 i pyłu w spalinach jako tzw. standardy emisyjne z instalacji są zawarte  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca  2018 roku. Należy również pamiętać o limitach emisji CO2.

Wymagania normatywne dotyczące emisji zanieczyszczeń wprowadzono w Polsce dopiero w 1990 roku. Standardy emisyjne na przestrzeni lat wyraźnie zaostrzają się  i rosną wymagania odnośnie do skuteczności działania urządzeń do oczyszczania spalin. Przykładowo dla Elektrowni Bełchatów dopuszczalne wartości emisji pyłów do końca 2007 roku wynosiły 225 mg/m3, a od  2008 roku 100 mg/m3.

W przypadku źródeł wielopaliwowych standardy emisyjne oblicza się jako średnią standardów emisyjnych dla poszczególnych paliw ważoną względem mocy cieplnej uzyskanej ze spalania  tych paliw. Jeżeli gazy odlotowe z n kotłów są odprowadzane do powietrza wspólnym emiterem, to wówczas standardy emisyjne odpowiadają łącznej znamionowej mocy cieplnej tych n źródeł. 

W takim przypadku może więc nastąpić zaostrzenie wymaganych standardów.

Opracujemy i wykonamy instalację na miarę Państwa oczekiwań. Służymy pomocą przy analizie oraz dopasujemy najbardziej optymalną technologię oczyszczania spalin dopasowaną do Państwa potrzeb, a zarazem spełniającą wymagania emisyjne.

Źródło: Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. Warszawa, WNT 2014.

Odsiarczanie i odpylanie spalin:

Choose a language »