Oczyszczanie spalin

W spalinach wylotowych z kotła zawierają się produkty spalania paliwa zanieczyszczające powietrze atmosferyczne. Są nimi: CO2, CO, SO2, NOx oraz popiół lotny. W celu ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń wraz ze spalinami do atmosfery stosowane są różne przedsięwzięcia.  Do wtórnych metod ograniczenia emisji produktów spalania zalicza  się: odpylanie, odsiarczanie i odazotowanie spalin.

Dopuszczalne w Polsce do wprowadzenia do powietrza atmosferycznego stężenia dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOx przeliczone na dwutlenek azotu NO2 i pyłu w spalinach jako tzw. standardy emisyjne z instalacji są zawarte  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca  2018 roku. Należy również pamiętać o limitach emisji CO2.

Wymagania normatywne dotyczące emisji zanieczyszczeń wprowadzono w Polsce dopiero w 1990 roku. Standardy emisyjne na przestrzeni lat wyraźnie zaostrzają się  i rosną wymagania odnośnie do skuteczności działania urządzeń do oczyszczania spalin. Przykładowo dla Elektrowni Bełchatów dopuszczalne wartości emisji pyłów do końca 2007 roku wynosiły 225 mg/m3, a od  2008 roku 100 mg/m3.

W przypadku źródeł wielopaliwowych standardy emisyjne oblicza się jako średnią standardów emisyjnych dla poszczególnych paliw ważoną względem mocy cieplnej uzyskanej ze spalania  tych paliw. Jeżeli gazy odlotowe z n kotłów są odprowadzane do powietrza wspólnym emiterem, to wówczas standardy emisyjne odpowiadają łącznej znamionowej mocy cieplnej tych n źródeł.

W takim przypadku może więc nastąpić zaostrzenie wymaganych standardów.

Zaufaj naszej firmie

Opracujemy i wykonamy instalację na miarę Państwa oczekiwań. Służymy pomocą przy analizie oraz dopasujemy najbardziej optymalną technologię oczyszczania spalin dopasowaną do Państwa potrzeb, a zarazem spełniającą wymagania emisyjne.

Normy UE przy oczyszczaniu spalin

Warto również wiedzieć, że adaptowanie regulacji europejskich przez polskie prawo nie jest związane jedynie z kwestiami środowiskowymi, ale i zdrowotnymi. Rozwój nowych technologii oczyszczania gazów spalinowych spowodował duże obniżenie emisji zanieczyszczeń na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Pojawiające się, kolejne ograniczenia, wciąż jednak pokazują, jak wiele można w tej kwestii osiągnąć.

Technologie wykorzystywane do oczyszczania opierają się na reakcjach chemicznych lub na fizycznych sposobach pozbycia się zanieczyszczeń. Niektóre z nich mogą być bardzo skomplikowane i wymagać zastosowania dodatkowych filtrów. Każda z technologii musi być jednak dopasowana do indywidualnej sytuacji.

Jak usuwać zanieczyszczenia ze spalin?

Oczyszczanie spalin może się odbywać poprzez wykorzystanie wielu sposobów. Bardzo często opierają się one na odsiarczaniu, choć nie jest to regułą. Wśród popularnych technologii wyróżniamy:

Instalacje katalityczne, które pomagają zmniejszyć emisję tlenków azotu. Zastosowanie tego sposobu pozwala zamienić szkodliwe substancje w azot oraz parę wodną, które nie oddziałują negatywnie na atmosferę. W tym przypadku w postaci reduktora używa się amoniaku albo mocznika.

Odsiarczanie przy pomocy metody mokrej, wapienno-gipsowej, która wykorzystywana jest do średnich oraz dużych przepływów spalin. Tutaj materiałem absorbującym jest kamień wapienny. Ten sposób stosowany jest do oczyszczania m.in. w spalarniach odpadów.

Odsiarczanie poprzez absorpcję chemiczno-fizyczną, które stosowane jest do małych oraz średnich przepływów. Część fizyczna zachodzi dzięki użyciu rozpuszczalnika (np. wody). W przypadku tej drugiej, rozpuszczeniu dwutlenku siarki towarzyszy reakcja chemiczna.

Suche oczyszczanie, które odbywa się np. poprzez metodę wapniową lub sodową. W przypadku pierwszej z nich jako materiał absorbujący może być wykorzystane np. wapno hydratyzowane lub palone. Drugi sposób zakłada reakcję chemiczną, która występuje pomiędzy niektórymi elementami (dwutlenkiem siarki, tritlenkiem siarki, chlorowodorem i fluorowodorem) oraz węglanem sodu.

Źródło: Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. Warszawa, WNT 2014.

Odsiarczanie i odpylanie spalin:

Choose a language »